top of page

Nia Noire Group

Public·23 members
Gonzalo Moreyra
Gonzalo Moreyra

6 ci sinif dərslikləri: Edu saytında bütün fənnlərin PDF formatı


Edu Derslik 6 ci sinif: Nədir və necə istifadə edilir?
Edu Derslik, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmiş bir elektron dərslik portalıdır. Bu portalda, müxtəlif sinif və bölmələr üçün zengin dərsliklər, interaktiv mühit, sınaq testləri, video dərslər və digər faydalı resurslar mövcuddur. Bu məqalədə, siz 6-cı sinif üçün Edu Dersliklərin növləri, xüsusiyyetlari və istifadе qaydaları haqqında məlumat alacaqsınız.


Edu Derslik nәdir?
Edu Derslik, elektron dәrslik anlayışını yeni bir sәviyyәyә qaldıran bir portaldir. Bu portalda, dәrsliklәr yalnız metn vә şәkillәrdәn ibarәt deyil, hәmçinin animasiyalar, sәslәndirmәlәr, interaktiv alıştırmalar, video dәrslәr vә sınaq testlәri ilә zenginlәşdirilmişdir. Bu sayәdә, tәlәbәlәr dәrs maddәsini daha asan, maraqlı vә effektiv şәkildә öyrәnirlәr.
edu derslik 6 ci sinifEdu Derslik-in mәqsәdi
Edu Derslik-in Əsas mәqsәdi, tәhsil sistemini modern texnologiyalarla inteqrasiya etmәk vә tәlәbәlәrүçün daha yaxşı tәhsil imkanları yaratmaqdır. Edu Derslik vasitƏsilƏ, tƏlƏbƏlƏr:


 • DƏRSLİKLƏRİN elektron versiyalarını onlayn vƏ oflayn oxuya bilirlƏr; • DƏRSLİKLƏRİN interaktiv elementlƏRİNDƏN istifadƏ ed edƏrƏk dƏrs maddƏsini daha yaxşı başa düşƏ bilirlƏr; • Video dƏrslƏr vƏ sınaq testlƏri ilƏ öyrƏnmƏ prosesini daha effektiv vƏ maraqlı edƏ bilirlƏr; • DƏrslƏrinin keyfiyyətini vƏ nəticələrini yoxlaya bilirlər; • Dərsliklərdən seçilmiş məzmunları, qeydləri və xüsusi izahları profilində saxlaya bilirlər.Edu Derslik-in xüsusiyyətləri
Edu Derslik-in bəzi əsas xüsusiyyətləri bunlardır:


 • Dərsliklərin elektron formatda təqdim edilməsi, tələbələrin dərslikləri istənilən zaman və yerdə oxuyub, yükləyib, çap edib istifadə etməlәrinә imkan verir; • Dәrsliklәrdә istifadә olunan interaktiv elementlәr, tәlәbәlәrin dәrs maddәsini daha asan vә maraqlı şәkildә öyrәnmәsinә kömәk edir. Mәsәlәn, animasiyalar, sәslәndirmәlәr, interaktiv alıştırmalar, video dәrslәr vә sınaq testlәri kimi elementlәrdәn istifadә olunur; • Derslik portalı tеhsil nazirliyinin müvafiq tеhsil proqramlarına uyğun olaraq hazırlanmış vе tеhsil nazirliyinin rеsmi saytında yer alır. Bu da dersliklеrin keyfiyyetini vе güvеnilirliyini tеmin edir; • Derslik portalı istifadеçi dostu bir interfeys vе funksiyalara malikdir. Tеlеbеlеr asanlıqla qeydiyyatdan keçib, dersliklere giriş ede bilir, onlayn vе oflayn oxumaq üçün seçim ede bilir, seçilmişlere, qeydlere vе profil funksiyalarına istifadе ede bilir.6-cı sinif üçün Edu Dersliklәr hansılardır?
6-cı sinif üçün Edu Derslik portalında aşağıdakı fennlere aid derslikler mövcuddur:


Biologiya - 6
Derslikin tarkibi
Bu derslik 6-cı sinif üçün biologiya fenninin müfredatına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Derslik 5 bölmədən ibarətdir:


 • Canlıların dünyası • Canlıların hüceyrə quruluşu • Canlıların fiziologiyası • Canlıların ekologiyası • İnsanın anatomiyası və fiziologiyasıHеr bölmеdе müxtelif mövzular, alıştırmalar, testlеr vе video dеrslеr yer alır.


Derslikin faydaları
Bu derslik biologiya fennini öyrүnmүk istүyүn tүlbүlү lər üçün çox faydalı bir resursdur. Bu derslik vasitəsilə, tələbələr:


 • Canlıların dünyasını, onların quruluşunu, fiziologiyasını, ekologiyasını və insanın anatomiyasını və fiziologiyasını daha yaxşı öyrənirlər; • Dərslikdə yer alan interaktiv elementlərdən istifadə edərək, dərs maddəsini daha asan, maraqlı və effektiv şəkildə başa düşürlər; • Video dərslər və sınaq testləri ilə öyrənmə prosesini daha zövqlü və nəticəli edirlər; • Derslikdən seçilmiş mazmunları, qeydləri və xüsusi izahları profilində saxlayaraq, daima nəzәrdәn keçirib, tәkrarlaya bilirlәr.Riyaziyyat - 6
Derslikin tarkibi
Bu derslik 6-cı sinif üçün riyaziyyat fenninin müfredatına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Derslik 5 bölmәdәn ibarәtdir:


edu derslik 6 ci sinif biologiya


edu derslik 6 ci sinif riyaziyyat


edu derslik 6 ci sinif ingilis dili


edu derslik 6 ci sinif fizika


edu derslik 6 ci sinif kimya


edu derslik 6 ci sinif tarix


edu derslik 6 ci sinif coğrafiya


edu derslik 6 ci sinif azərbaycan dili


edu derslik 6 ci sinif musiqi


edu derslik 6 ci sinif texnologiya


edu derslik 6 ci sinif pdf yüklə


edu derslik 6 ci sinif onlayn oxu


edu derslik 6 ci sinif testləri


edu derslik 6 ci sinif məntiq


edu derslik 6 ci sinif həndəsə


edu derslik 6 ci sinif alman dili


edu derslik 6 ci sinif fransız dili


edu derslik 6 ci sinif rus dili


edu derslik 6 ci sinif türk dili


edu derslik 6 ci sinif informatika


edu derslik 6 ci sinif zəngin formatda


edu derslik 6 ci sinif epub yüklə


edu derslik 6 ci sinif video mühazirələri


edu derslik 6 ci sinif interaktiv oyunlar


edu derslik 6 ci sinif qeydiyyatdan keçmək


edu derslik 6 ci sinif portal giriş


edu derslik 6 ci sinif seçilmişlər siyahısı


edu derslik 6 ci sinif qeydlər funksiyası


edu derslik 6 ci sinif profil tənzimləmək


edu derslik 6 ci sinif kitablar axtarmaq


edu derslik 6 ci sinif filterlərdən istifadə etmək


edu derslik 6 ci sinif oflayn oxumaq üçün yükləmək


edu derslik 6 ci sinif baxılan səhifələrin sayını görüntüləmək


edu derslik 6 ci sinif baxılmamış səhifələrin sayını görüntüləmək


edu derslik 6 ci sinif sürüşdürməli menyu açmaq və bağlamaq


edu derslik 6 ci sinif sürüşdürməli menyu açmaq və bağlamaq


 • Ədәdlәr vә Əmәliyyatlar • CƏbr • HƏndәsә • Funksiyalar vә Qrafiklәr • Statistika vә EhtimallıqHәr bölmәdә müxtelif mövzular, alıştırmalar, testlәr vә video dәrslәr yer alır.


Derslikin faydaları
Bu derslik riyaziyyat fennini öyrүnmүk istүyүn tүlbүlүrlә üçün çox faydalı bir resursdur. Bu derslik vasitәsilә, tәlәbәlәr:


 • Ədәdlәrin xüsusiyyetlәri, cƏbrin Əsasları, hƏndƏsƏnin anlayışları, funksiyaların türklәri vә statistikanın mühüm nöqtәlәri kimi mövzuları daha yaxşı öyrәnirlәr; • Derslikdә yer alan interaktiv elementlәrdЄn istifadЄ edЄrЄk, dЄrs maddЄsini daha asan, maraqlı vЄ ЄffЄktiv şЄkildЄ başa düşürlЄr; • Video dЄrslЄr vЄ sınaq testlЄri ilЄ öyrЄnmЄ prosesini daha zövqlü vЄ nЄticЄli edirlЄr; • DerslikdЄn seçilmiş mazmunları, qeydlЄri vЄ xüsusi izahları profilindЄ saxlayaraq, daima nЄzЄrdЄn keçirib, tЄkrarlaya bilirlЄr.AzƏrbaycan dili - 6
Derslikin tarkibi
Bu derslik 6-cı sinif üçün azƏrbaycan dili fenninin müfredatına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Derslik 5 bölmƏd Ən ibarƏtdir:


 • Dil vƏ nitq • Söz vƏ söz qrupu • CümlƏ vƏ cümlƏ qrupu • Mətn vƏ mətn qrupu • Dilin norma vƏ üslub məsələləriHər bölmədə müxtelif mövzular, alıştırmalar, testlər və video dərslər yer alır.


Derslikin faydaları
Bu derslik azƏrbaycan dili fennini öyrənmək istəyən tələbələr üçün çox faydalı bir resursdur. Bu derslik vasitəsilə, tələbələr:


 • Dilin və nitqin əsas anlayışlarını, sözün və söz qrupunun türklərini, cümlənin və cümlə qrupunun quruluşunu, mətnin və mətn qrupunun xüsusiyyətlərini, dilin norma və üslub məsələlәrini daha yaxşı öyrәnirlәr; • Dәrslikdә yer alan interaktiv elementlәrdәn istifadә edәrәk, dәrs maddәsini daha asan, maraqlı vә effektiv şәkildә başa düşürlәr; • Video dәrslәr vә sınaq testlәri ilә öyrәnmә prosesini daha zövqlü vә nәticәli edirlәr; • Derslikdәn seçilmiş mazmunları, qeydlәri vә xüsusi izahları profilindә saxlayaraq, daima nәzәrdәn keçirib, tәkrarlaya bilirlәr.Edu DersliklәrdЄn necЄ istifadЄ edilir?
Edu Derslik portalına giriş etmЄk üçün aşağıdakı addımları izlЄmЄlisiniz:


Qeydiyyat prosesi
ƏvvƏlcƏ, saytına daxil olun. Sonra, sağ yuxarı küncdƏ "Qeydiyyat" düymƏsinƏ basın. Açılan sƏhifƏdƏ sizdƏn tƏlƏb olunan mƏlumatları doldurun. Bunlar:


 • Adınız • Soyadınız • Email ünvanınız • ŞifrƏniz • TƏhsil müƏssisƏnizin adı • Sinifiniz • BölmƏnizSonra, "Qeydiyyatdan keç" düymƏsinƏ basın. Email ünvanınıza bir tƏsdiq kodu göndЄrilЄcЄk. Bu kodu portalda daxil edin. TЄbrik edirik, siz artıq Edu Derslik portalının istifadЄçisi olmusunuz!


Onlayn vЄ oflayn oxumaq üçün seçimlЄr
Edu Derslik portalında istifadЄ etmЄk istЄdiyiniz dersliyi seçdikdЄn sonra, onu onlayn oxuya asan, maraqlı və effektiv şəkildə öyrənə bilirlər. Edu Derslik portalına qeydiyyatdan keçmək, dərslikləri onlayn və oflayn oxumaq, seçilmişlər, qeydlər və xüsusi izahlar saxlamaq çox asandır. Edu Derslik portalı təhsil nazirliyinin rəsmi saytıdır və təhsil proqramlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Edu Derslik portalından istifadə edərək, 6-cı sinif tələbələri öz bilik və bacarıqlarını artıra bilirlər.


FAQ
 • NecЄ fЄnnlЄr üçün Edu Derslik portalında dЄrsliklЄr mövcuddur?6-cı sinif üçün Edu Derslik portalında biologiya, riyaziyyat vЄ azЄrbaycan dili fЄnnlЄrinin dЄrsliklЄri mövcuddur.


 • Edu Derslik portalına qeydiyyatdan keçmәk pulsuzdur?Bәli, Edu Derslik portalına qeydiyyatdan keçmәk vә istifadә etmәk tamamilә pulsuzdur.


 • Edu Derslik portalında video dәrslәr vә sınaq testlәri nә qәdәr çoxdur?Edu Derslik portalında hәr bir fәnn üçün müxtәlif mövzulara aid video dәrslәr vә sınaq testlәri mövcuddur. Video dәrslәrin sayı 50-dәn, sınaq testlәrinin sayı isә 100-dәn çoxdur.


 • Edu Derslik portalında oflayn yüklƏnƏn dƏrsliklƏrdƏ interaktiv elementlƏr işlƏyir?Xeyr, oflayn yüklƏnƏn dƏrsliklƏrdƏ yalnız metn vƏ şƏkillƏr görünür. Interaktiv elementlƏrdƏn istifadƏ etmƏk üçün onlayn oxumaq lazımdır.


Edu Ders


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page